Farmer networking consultation workshop

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ຮ່ວມກັບແຜນງານຊຸມຊົນຊື່ນໃຈໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂັ້ນແຂວງ ທີ່ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2016 ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍຮອງຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ມີຫົວຫນ້າ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫົງສາ, ເມືອງເງິນ, ເມືອງຊຽງຮອນ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບຕົວແທນຊາວກະະສິກອນຈຳນວນ 40 ຄົນ ຈາກ 15 ກຸ່ມຜະລິດ.

Networking workshop

Lao Farmer Network together with SoumSonSeurnJai program organized a consultation workshop on farmer networking in Hongsa district, Sayaburi province on 18th July 2016.
The workshop chaired by deputy head of PAFO Saisayburi, participated by DAFOs from Hongsa, Ngeun, Xienghone and Saysathan district and 40 farmers from 15 production groups in the districts.

Farmer networking group