Our Partners

LURAS banner 4

ໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານແມ່ນໂຄງການຂອງອົງການເຮວວີຕັດ, ເອສເອນວິ ແລະ ກົມສົ່ງເສິມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໂດຍການສະຫນອງທຶນໂດຍອົງການເອສດີຊີຂອງປະເທດສະວິດສເຊີແລ້ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນຸນໃນການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍ.

Lao Upland Rural Advisory Service (LURAS) is a project funded by SDC, implemented by Helvetas Swiss International, SNV and Department of Agriculture Extension and Cooperative. The project is a long standing partner who supported creation and development of the Lao Farmer Network.

index

ໂຄງການເອັມທີຊີພີໄລຍະສອງແມ່ນໂຄງການທີ່ໃຫ້ທືນໂດຍອົງການອີຟັດ, ເອດສດີຊີ ແລະ ອີຢູ ໂດຍເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວເປັນຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນລາວ. ກິດຈະກຳແມ່່ນປະກອບດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ດີກ່ວາເກົ່າ ແລະ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບໍລິການແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ຊາວກະສີກອນອື່ນໄດ້ກ້ວາງຂວາງກວ່າເກົ່າ.

Medium Term Cooperation Program phase II/ ASEAN Farmer Organization Support Program is a program funded by IFAD, SDC and EU with objective to support farmer organizations of small holder farmers in strengthening their organization to better engage in policy dialogues and better delivery services to their members and other small holder farmers. LFN is the National Implementation Agency of the program since 2004.