Posts Tagged “ກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ”

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການສ້າງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງອັດຕະປື Consultation workshop on strengthening farmer network in Attapue province

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການສ້າງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງອັດຕະປື Consultation workshop on strengthening farmer network in Attapue province

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວຮ່ວມກັບແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂພສະນາການ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຕະຫລາດ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບໂດຍພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຈັດກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂັ້ນແຂວງຂື້ນທີ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ ປີ 2016. ກອງປະຊູມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 75 ຄົນ (ຍິງ 22 ຄົນ). ໃນນັັ້ນເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍທ່ານ ສະຫວັນ ຫານພົມ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິນ, ຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອັດຕະປື, ທ່ານ ວິຊຽນ ສະຫນາມໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປື, ມີຫົວຫນ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງ, ມີຜູ້ແທນຈາກກົມສົ່ງເສິມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ມີຜູ້ແທນກູ່ມຜະລິດຈາກ 5…

Go Top