Use of herbicide in upland Laos

ຫລາຍໆປີຜ່ານມາແມ່ນປະກົດມີການນຳໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະຫລາດເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ນຳໃຊ້, ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ລວມເຖີງສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາຄວນຊ່ວຍກັນຂົນຂວາຍໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວຊ່ວຍກັນເດີ້.

In recent years, use of pesticides/herbicides are increasing which causes health problems and negative impacts on the environment. Let’s work together to reduce the use of these chemicals.

Watch the video: