ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຍ່ອຍພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້2016 AFOSP and MTCP2 Sub-Regional Steering Committee Meeting Southeast-Asia (SRSC-SEA)

ລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ກັນຍາ 2016 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຍ່ອຍພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້ປະຈຳປີ 2016 ທີ່ ຢາງກຸງ, ປະເທດພະມ້າ ເຊິ່ງຈັດໂດຍ AFOSP ແລະ MTCP2 ພ້ອມນີ້ຍັງມີອົງກອນ AFFN ເປັນເຈົ້າພາບທີ່ຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

On 14th-17th September 2016 there’s conducting the meeting call AFOSP and MTCP2 Sub-Regional Steering Committee Meeting Southeast-Asia (SRSC-SEA) in Yangon, Myanmar that host by AFFN from Myanmar and funding by AFOSP and MTCP2.

         img_0658       

 ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາອົງກອນຈັດຈັ້ງສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກກັບຊາວກະສິກອນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວຈາກ 7 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຄື: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ພະມ້າ, ຟີລິປິນ, ຈີນ ແລະ ອິນໂດເນຍເຊຍ. ເວົ້າເຖິງພາກສ່ວນປະເທດລາວ ແມ່ນ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກິດຈະກຳ, ຜົນໄດ້ຮັບ ລວມເຖິງຂໍ້ຄົງຂ້າງ ຂອງກິດຈະກຳ 2,5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ນອກນີ້ຍັງເປັນການວາງແຜນກິດຈະກຳຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອພ້ອມກັນບັນລຸຕາມແຜນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການ AFOSP ແລະ MTCP2.

In order there’s participants form the FOs partners (Farmers organizations) who is partnerships with MTCP2 from 7 countries such as: Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, Philippine, Indonesia and China. On behalf of Lao participants is Lao Farmers Network have attended the meeting.  by the way the meeting’s objective is activity’s  monitoring and evaluation, impact of activities including the challenges form each FOs partner for 2,5 years ago. in other side, FOs partners have participation future planing of AFOSP and MTCP2 project.

img_0665

(ອ້າຍພູດທະສິນ ຕາງໜ້າເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວນຳສະເໜີ ວຽກເຄືອຂ່າຍ) (

Phoutthasinh on behalf of LFN is presenting the LFN’s activities)

ແນວໃດກໍ່ດີກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງໃນການສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານນຳກັນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ນອກນັ້ນຍັງເຫັນວິທີການເຮັດວຽກ, ການແກ້ໄຊປັນຫາຂອງແຕ່ລະອົງກອນເຊິ່ງທາງ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວເອງ ກໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາປັບໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມໃນກິດຈະກຳຂອງເຄືອຂ່າຍໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

However, This meeting is one activity that has so much meaningful to develop stronger networking between FOs partner, FOs with donor and it also has been capacity building to our FOs partner from exchanging the ideal. For LFN side, we can touch other partner’s working process and improving the challenge so LFN also can adept the that process to our activities for better impact among our network and country.

img_0659

(ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຈາກລາວ: ປະທານເຄືອຂ່າຍພ້ອມຄະນະ ແລະ ຕາງໜ້າຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ຈາກກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ)

(This’s lao participants, LFN’s President and committee and representative from our government partner DAEC)