Posts Tagged “lfn provincial network”

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງສາລາວັນ Provincial network of farmers in Saravane province discussed

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງສາລາວັນ Provincial network of farmers in Saravane province discussed

ກູ່ມຊາວກະສິກອນ 10 ກຸ່ມຈາກແຂວງສາລາວັນພ້ອມດ້ວຍກະສິກຳແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນໃນແຂວງຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຜົນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງການຕະຫລາດ ເພາະວ່າເຄືອຂ່າຍຈະຊ່ວຍເພີ້ມອຳນາດການຕໍ່ລອງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍ. ກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນຂັ້ນແຂວງຂອງແຂວງສາລາວັນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຜ່ານ ສີລວີ , ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍມີຕາງຫນ້າກູ່ມຜະລິດທົ່ວແຂວງ, ຫົວຫນ້າ ແລະ ຄະນະກະສິກຳເມືອງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສົ່ງເສິມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ລວມທັງຫມົດຈຳນວນ 52 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ (ຍິງ 12 ຄົນ) ໃນນັ້ນມີຊາວກະສິກອນຈຳນວນ 20 ຄົນ (ຍິງ 7 ຄົນ). ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ແລະ ແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໂພສະນາການ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຕະຫລາດ. ທ່ານສົມບູນ ສາຍບົວແກ້ວ, ປະທານເຄືືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວໄດ້ນຳສະເຫນີກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄືອຂ່າຍໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງເຊື່ອເຊີນບັນດາກຸ່ມຊາວກະສິກອນໃຫ້ສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍເພື່ອຫັດແຫນ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາວກະສິກອນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມສົນໃຈສູງໃນການເຂົ້າຮ່ວມ…

Go Top