Posts Tagged “lfn”

ກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືດ້ານການຮ່ວມມືກັບໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມຮອບດ້ານ

ກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືດ້ານການຮ່ວມມືກັບໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມຮອບດ້ານ

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວໄດ້ເຮັດກອງປະຊູມປຶກສາຫາລືດ້ານການຮ່ວມມືກັບໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມຮອບດ້ານ ຫລຶ LURAS ທີ່ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານໂດຍທ່ານສົມໄຊ ສີຊານົນ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສິມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ. ໃນກອງປະຊູມດັ່ງກ່າວມີຄະນະບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວຄົບຄະນະ ພ້ອມທັງກອງເລຂາເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືນຳ. ທ່ານສົມໄຊ ສີໍຊານົນ ໄດ້ໃຫ້ທິດທາງໃນການຮ່ວມມື ໂດຍແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ ໂດຍໃຫ້ມີຈຸດສູມໃນການພັດທະນາບົນພື້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມສັດເຈນດ້ານບົດບາດຂອງເຄືອຂ່າຍ. Lao Farmer Network had a partnership planning workshop with LURAS project on 11 November 2016 at Department of Agricultural Extension and Cooperatives. The meeting was chaired by Mr. Somxay Sisanonh,…

ກອງປະຊູມດ້ານສະຫະກອນກະສິກຳ ແລະ ໄວຫນູ່ມ EU-ASEAN dialogue on cooperative and youth

ກອງປະຊູມດ້ານສະຫະກອນກະສິກຳ ແລະ ໄວຫນູ່ມ EU-ASEAN dialogue on cooperative and youth

ກອງເລາຂາຂອງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫົວຂໍ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງ EU-ASEAN ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນກະສິກຳ ແລະ ດຶງດູດໄວຫນູ່ມໃນການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ມູນນິທິອາຊ້ຽນ ທີ່ນະຄອນຫລວງຈາກາຕ້າ, ປະເທດອິນໂດນີເຊຍ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ປີ 2016. Lao Farmer Network Secretariat participated the round table discussion on improving social dialogue and program cooperation between EU-ASEAN farmer organization and civil society organization on strengthening agricultural cooperatives and attracting youth in agriculture at the ASEAN Foundation in Jakarta on 7th November 2016….

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງເຊກອງ

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງເຊກອງ

ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ໂດຍຮວມກັນກັບໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໂພສະນາການ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຕະຫລາດຈື່ງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການສ້າງເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນແຂວງເຊກອງຂື້ນໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ ແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງ. ກອງປະຊູມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 57 ຄົນ (ຍີງ 11 ຄົນ) ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຊາວກະສິກອນທັງຫມົດ 34 ຄົນ (ຍິງ 4 ຄົນ) ຈາກ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງ. In order to strengthening and expand network of farmers in Laos, the Lao Farmer Network together with Southern Laos Food and Nutrition Security and…

ເລີ້ມແລ້ວ ການສຶກສາກ່ຽວກັບສະຫະກອນກະສິກຳໃນລາວ A study on agricultural cooperatives has been launched

ເລີ້ມແລ້ວ ການສຶກສາກ່ຽວກັບສະຫະກອນກະສິກຳໃນລາວ A study on agricultural cooperatives has been launched

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ຮ່ວມກັບກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນໄດ້ເລີ້ມເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສຶກສາບັນດາຕົວແບບສະຫະກອນໃນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊຸດທຳອິດໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ ເຖີງ 5 ກັນຍາ 2016 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນນັ້ນສາມາດສຶກສາໄດ້ຕົວແບບຂອງສະຫະກອນກາເຟ ແລະ ເຂົ້າຈຳນວນຫນື່ງ. ການສຶກສາຈະສຳເລັດໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. Lao Farmer Network together with Department of Agricultural Extension and Cooperatives has started a study on cooperatives in Laos. The study began with documentation of different models of cooperatives from 28 August to 5 September 2016. 6…

Go Top