About Us

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ 92 ອົງກອນເຊິ່ງກວມເອົາ 14 ແຂວງ ມີສະມາຊິກ 4000 ກ່ວາຄອບຄົວ. ເຄືອຂ່າຍຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນປີ 2014 ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນໂດຍກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ເຄືອຂ່າຍມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການດ້ານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແນ່ໃສ່ປັບປຸງການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃຫ້ເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ.

The Lao Farmers Network is a network of farmer organizations of 92 farmer organizations from 14 provinces. The network has more than 4000 households

The Lao Farmers Network was setup in 2014 by 17 Farmer Organizations with a purpose to strengthening cooperation among small holder farmers. Key activities include information sharing, farmer to farmer learning and policy dialogues. The network also support each members in different ways including organizational development, organizational management, improving farming techniques, processing and marketing.