ເລີ້ມແລ້ວ ການສຶກສາກ່ຽວກັບສະຫະກອນກະສິກຳໃນລາວ A study on agricultural cooperatives has been launched

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ຮ່ວມກັບກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນໄດ້ເລີ້ມເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສຶກສາບັນດາຕົວແບບສະຫະກອນໃນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊຸດທຳອິດໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ ເຖີງ 5 ກັນຍາ 2016 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນນັ້ນສາມາດສຶກສາໄດ້ຕົວແບບຂອງສະຫະກອນກາເຟ ແລະ ເຂົ້າຈຳນວນຫນື່ງ. ການສຶກສາຈະສຳເລັດໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

Lao Farmer Network together with Department of Agricultural Extension and Cooperatives has started a study on cooperatives in Laos. The study began with documentation of different models of cooperatives from 28 August to 5 September 2016. 6 cases were documented including Coffee Production Cooperative (CPC), Jice Coffee Cooperative, 40 Km Coffee Cooperative, Rice Cooperative of Sayasomboun district, Champasack province and Ban Jeng rice cooperative in Vientiane province. The study will be completed by November 2016.

IMG_4920 IMG_4922 IMG_4924 IMG_4930 IMG_4939 IMG_4961ເລ